Budislav 1
392 01 Soběslav
Cílem šťastného stáří není za každou cenu přidávat léta k životu, ale život k létům

ETICKÝ KODEX

 zaměstnaců Domova pro seniory Budislav

 

 

 

Základní ustanovení:

  

       1)     Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování   všech zaměstnanců organizace a      informovat veřejnost o   chování, které je oprávněna očekávat.

2)     Etická norma má smysl, přijme-li ji zaměstnanec za svoji osobní povinnost a přijme-li odpovědnost za její porušení. Mravní norma předpokládá její vnitřní přijetí a vnější dodržování.

3)     Zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv, tak jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, řídí se zákony tohoto státu a závaznými předpisy, platnými pro výkon jejich povolání.

 

Etické zásady ve vztahu k uživateli :

 

 

1)     Pomáháme lidem bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomické situaci a společenskému postavení.

2)     Při plnění pracovních povinností respektujeme jejich lidskou důstojnost, nedáváme najevo fyzickou nebo duševní převahu, či nijak neprojevujeme nepřátelské chování.

3)     Respektujeme soukromí uživatelů, podporujeme jejich právo na nezávislost a své jednání přizpůsobujeme jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu.

4)     Účinně a promyšleně pomáháme uživatelům prosazovat jejich práva, respektujeme a podporujeme jejich osobní zájmy, přání a cíle.

5)     Dodržujeme zásady slušného chování ve vztahu k uživatelům, jejich příbuzným a přátelům, ke spoluzaměstnancům.

6)     Nepřijímáme finanční a věcné dary ani jiná žádná zvýhodnění za práci, kterou jsme vykonali ve prospěch uživatele.

7)     Chráníme majetek domova, zřizovatele, uživatelů, zaměstnanců.

8)     Dodržujeme povinnost mlčenlivosti o informacích, s kterými jsme přišli do styku při plnění pracovních úkolů a to i po skončení pracovního poměru u organizace.

 

 

 

Etické zásady ve vztahu k organizaci a ke spolupracovníkům

 

 

1)     Zaměstnanci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazku k organizaci, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň poskytnutých služeb byla co možná nejvyšší.

2)     Pokud si zaměstnanec není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem práce v organizaci projedná záležitost se svým nadřízeným. Zaměstnanci dávají vždy přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.

3)     Zaměstnanci respektují a využívají pokynů svých nadřízených  a ostatních odborných pracovníků, využívají znalostí a zkušeností svých kolegů.

4)     Základem vztahů mezi zaměstnanci je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování, Kritické připomínky vůči ostatním spolupracovníkům organizace jsou řešeny pouze na pracovišti a nikdy ne před uživateli.

5)    Všichni zaměstnanci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a organizace. V mimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěru organizace v očích veřejnosti.

6)     Zaměstnanci jsou povinni si udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese.

 

Závěr

 

 

1)     Etický kodex jako součást vnitřních norem je pro každého zaměstnance závazný a jeho nedodržování by bylo posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.

2)     Všichni zaměstnanci poskytují služby uživatelům Domova pro seniory Budislav.
ve smyslu
„ etického kodexu “.

 

 

 

 

 

16. 1. Ctirad

Zítra: Drahoslav

 

mapa.jpg

Návštěvnost stránek

080293