Budislav 1
392 01 Soběslav
Cílem šťastného stáří není za každou cenu přidávat léta k životu, ale život k létům

Naše služby

Cílová skupina uživatelů

 • Obecně cílovou skupinou uživatelů jsou občané v nepříznivé sociální situaci.
  Sociální péči poskytujeme: 
  Uživatelům se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech – zejména snížená schopnost v osobní péči, používání veřejných míst a služeb, vyřizování záležitostí s úřady,
  zajišťování základních životních potřeb a pod..

Cílem  poskytované služby

 • je umožnit občanům v nepříznivé sociální situaci žít způsobem života úměrně k jejich sociální situaci
 • pomoc při řešení jejich problémů

Principy poskytování služby

 • jsou obsažena v etickém kodexu zaměstnanců domova
 • služba je poskytována individuálně dle potřeb uživatele
 • služby jsou flexibilní

Poskytujeme tyto služby:

Ubytování - skladba pokojů a vybavenost

Domov  pro seniory Budislav
Ubytovací kapacita je (od 1.1.2013) 56 lůžek, 2 pokoje dvojlůžkové, 12 pokojů více lůžkových.

Domov pro seniory pobočka  Tučapy ukončil svojí činnost k 31.1.2015

Pokoje jsou standardně vybaveny polohovacími postelemi, nočními stolky, skříněmi, stoly, židlemi, televizí, popř. radiem, dekoracemi a obrazy a pod..
K dispozici jsou různé zdravotní a kompenzační pomůcky / např. chodítka, zvedáky, reha-
bilitační přístroje, hydromasážní vany…../.
Ubytovací a společenské prostory jsou osvětleny denním světlem, čisté a upravené.
Úklid je zajištěn denně zaměstnanci domova, rovněž tak prádelenské služby.

Stravování

Je zajišťováno ve vlastních stravovacích provozech.
Prostory  na přípravu stravy a  vlastní příprava stravy  odpovídají platným hygienickým předpisům a je zaměstnanci přísně dodržována.
Celodenní strava  v rozsahu 3  hlavních jídel- snídaně, oběd, večeře a jedna  odpolední svačina  denně. Dle požadavků jsou i připravovány diety.
Jídlo je podáváno na jídelnách a na pokojích.
Dále nabízíme možnost koupě obědů důchodcům, zdravotně postiženým občanům obcí
Budislav a Tučapy.

Lékařská péče

Lékařská zdravotní péče je zajištěna pravidelně 2x týdně na každém zařízení praktickou
lékařkou ZP. V případě další potřeby je lékařka telefonicky vyrozuměna o nutnosti návštěvy
uživatele.
Do zařízení dochází 1x měsíčně psychiatr - smluvní lékař ZP v dopoledních hodinách.Další odborná vyšetření, ošetření / včetně stomatologa / je prováděno dle potřeb jednotli-
vých uživatelů na doporučení praktické lékařky.

Ošetřovatelská a sociální péče

Je zajištěna odborným personálem zaměstnanců domovů po 24 hodin denně:

 •  všeobecné sestry
 •  ošetřovatelky
 •  pracovníci v sociální péči

Sociální poradenství

Sociální práce a sociálně právní poradenství je zajišťováno sociálními pracovnicemi - zaměstnanci domova. Jedná se především o komunikaci s klientem, s jeho rodinou, pomoc při řešení sociálně právních problémů, pomoc při jednání s úřady, při řešení konfliktů v mezilidských vztazích a pod..

Kulturní a zájmová činnost

Nedílnou součástí nabízených služeb je nabídka kulturní, zájmové a aktivizační činnosti. Na-
bízené  formy  jsou  přizpůsobeny k věku, zdravotnímu stavu a schopnostem uživatelů a také
možnostem domova. Programy jsou uváděny na vývěsních tabulích.

Další služby

Na přání a objednání je pro uživatele zabezpečena pedikura, holičské a kadeřnické služby za
úhradu, vše může být poskytováno přímo v domovech.

Úhrada za pobyt

Výše úhrady za poskytované služby  je stanovena na základě uzavřené smlouvy - strava, ubytování, péče.                 

Úhrada za pobyt a stravu za jeden den v Kč

denní sazba – ubytování  -  stanovena platným sazebníkem v rozpětí od 150,- Kč do 180, Kč v  závislosti na počet lůžek na pokoji

                        - strava 150,- kč

Pokud uživatel pobírá příspěvek na péči je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.  Další informace poskytnou sociální pracovnice – v Budislavi  pí. Záhorová 381 594 710.

Personál a jeho další profesní růst

Našim cílem je být nápomocni při zachovaní v co nejvyšší míře současného, popř. i zlepšení zdravotního  a  sociálního  stavu  uživatele,  zachování  co  nejdelší soběstačnosti a pohyblivosti,
schopnosti žít kvalitní život  a to vytvořením kvalitních a efektivních služeb, motivací.

Zaměstnanci Domova jsou každoročně vzděláváni v nových právních předpisech a pracovních postupech. Pravidelně se zúčastňují specializovaných školení, seminářů a kurzů.

Stížnosti

Uživatelé mají možnost o podání stížnosti na služby poskytované domovy, na chování či jednání zaměstnanců domovů, na spolubydlící u vedoucích zdravotně ošetřovatelských úseků, sociálních pracovnic, zástupců ředitele, ředitele domova nebo je předávat prostřednictvím schránek umístěných u vstupních vrat do budov.

Lhůta na vyřízení stížnosti je do 30 dní.
Není-li v možnostech domova stížnost vyřídit, je o tom uživatel informován a stížnost je postoupena k řešení zřizovateli domova.

 

22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor

 

mapa.jpg

Návštěvnost stránek

072010