Budislav 1
392 01 Soběslav
Cílem šťastného stáří není za každou cenu přidávat léta k životu, ale život k létům

Naše služby

Poslání Domova

Posláním Domova je poskytování pobytové služby prostřednictvím pomoci a podpory jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, respektuje základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování uživatelů.

Cílová skupina Domova

Senioři se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby a s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí za pomoci rodiny, terénní či ambulantní sociální služby.

Věková struktura cílové skupiny

Věkovou strukturu cílové skupiny tvoří – osoby starší 55 let, mladší senioři od 65 let do 80 a starší senioři nad 80 let.

Komu nemůže být sociální služba Domova poskytnuta:

 • osobám, které trpí Alzheimerovou chorobou v takovém stádiu, kdy vyžadují stálý dohled druhé osoby,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení (např. léčba transfúzemi),
 • osobám z důvodu akutní nemoci a nutností nepřetržité lékařské péče (např. podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje),
 • osobám s infekčními chorobami typu aktivní TBC, AIDS, hepatitidy apod.,
 • osobám s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
 • osobám, které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
 • osobám, kterým Domov není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
 • osobám, které by svým přijetím do Domova řešily pouze rodinnou či bytovou situaci.

V případech hodných zvláštního zřetele (např. nižší věk zájemce o sociální službu) může, po posouzení celkové sociální situace, učinit výjimku ředitel zařízení.

Cíle sociální služby

Cílem poskytované služby je:

 • uživatel, který v Domově za podpory poskytované služby důstojně prožije a dožije svoje stáří,
 • uživatel, který je spokojený v těchto oblastech:
  • ubytování,
  • stravování,
  • poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb,
 • uživatel, který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit svůj čas,
 • uživatel, kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních přání a poskytuje mu podporu při jejich realizaci.

Zásady sociální služby

 1. Individuální přístup – za samozřejmost pokládáme to, že ke každému uživateli přistupujeme individuálně. Při poskytování služby přihlížíme ke schopnostem, možnostem a potřebám každého uživatele.
 2. Respektování důstojnosti a práv uživatelů - ve vztahu k uživatelům vystupují zaměstnanci zdvořile, s projevy úcty. Snažíme se o vytváření laskavého, přátelského prostředí, které bude alespoň částečně nahrazovat přirozené sociální prostředí uživatele.
 3. Při poskytování služeb i při pracovním procesu v rámci organizace respektujeme svobodné rozhodnutí uživatelů, zda chtějí či nechtějí služby využívat a rozsah služby poskytujeme formou nabídky. Podporujeme vzájemnou důvěru uživatelů mezi ostatními uživateli a personálem. Vytváříme podmínky pro uplatnění vlastní vůle uživatelů.
 4. Zachováváme v souladu se zákonem o sociálních službách a další související legislativou mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům uživatelů.

 

Poskytujeme tyto služby:

Ubytování - skladba pokojů a vybavenost

Domov  pro seniory Budislav
Ubytovací kapacita je 40 lůžek ve dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích.

Pokoje jsou standardně vybaveny polohovacími postelemi, nočními stolky, skříněmi, stoly, židlemi, televizí, popř. radiem, dekoracemi a obrazy a pod..
K dispozici jsou různé zdravotní a kompenzační pomůcky / např. chodítka, zvedáky, reha-
bilitační přístroje, hydromasážní vany…../.
Úklid je zajištěn denně zaměstnanci domova, rovněž tak prádelenské služby.

Stravování

Je zajišťováno ve vlastních stravovacích provozech.
Prostory  na přípravu stravy a  vlastní příprava stravy  odpovídají platným hygienickým předpisům a je zaměstnanci přísně dodržována.
Celodenní strava  v rozsahu 3  hlavních jídel- snídaně, oběd, večeře a jedna  odpolední svačina  denně. Dle požadavků jsou i připravovány diety.
Jídlo je podáváno na jídelnách a na pokojích.
Dále nabízíme možnost koupě obědů důchodcům, zdravotně postiženým občanům obcí
Budislav a Tučapy.

Lékařská péče

Lékařská zdravotní péče je zajištěna pravidelně 2x týdně na každém zařízení praktickou
lékařkou ZP. V případě další potřeby je lékařka telefonicky vyrozuměna o nutnosti návštěvy
uživatele.
Do zařízení dochází 1x měsíčně psychiatr - smluvní lékař ZP v dopoledních hodinách.Další odborná vyšetření, ošetření / včetně stomatologa / je prováděno dle potřeb jednotli-
vých uživatelů na doporučení praktické lékařky.

Ošetřovatelská a sociální péče

Je zajištěna odborným personálem zaměstnanců domovů po 24 hodin denně:

 •  všeobecné sestry
 •  ošetřovatelky
 •  pracovníci v sociální péči

Sociální poradenství

Sociální práce a sociálně právní poradenství je zajišťováno sociálními pracovnicemi - zaměstnanci domova. Jedná se především o komunikaci s klientem, s jeho rodinou, pomoc při řešení sociálně právních problémů, pomoc při jednání s úřady, při řešení konfliktů v mezilidských vztazích a pod..

Kulturní a zájmová činnost

Nedílnou součástí nabízených služeb je nabídka kulturní, zájmové a aktivizační činnosti. Na-
bízené  formy  jsou  přizpůsobeny k věku, zdravotnímu stavu a schopnostem uživatelů a také
možnostem domova. Programy jsou uváděny na vývěsních tabulích.

Další služby

Na přání a objednání je pro uživatele zabezpečena pedikura, holičské a kadeřnické služby za
úhradu, vše může být poskytováno přímo v domovech.

Úhrada za pobyt

Výše úhrady za poskytované služby  je stanovena na základě uzavřené smlouvy - strava, ubytování, péče.                 

Denní výše úhrady za ubytování pro dvoulůžkový pokoj je 150,- Kč, pro vícelůžkový pokoj je 140,- Kč.

Denní výše úhrady za stravu je 160,- Kč.

Pokud uživatel pobírá příspěvek na péči je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.  Další informace poskytnou sociální pracovnice – v Budislavi  pí. Záhorová 381 594 710.

Personál a jeho další profesní růst

Našim cílem je být nápomocni při zachovaní v co nejvyšší míře současného, popř. i zlepšení zdravotního  a  sociálního  stavu  uživatele,  zachování  co  nejdelší soběstačnosti a pohyblivosti,
schopnosti žít kvalitní život  a to vytvořením kvalitních a efektivních služeb, motivací.

Zaměstnanci Domova jsou každoročně vzděláváni v nových právních předpisech a pracovních postupech. Pravidelně se zúčastňují specializovaných školení, seminářů a kurzů.

Stížnosti

Uživatelé mají možnost o podání stížnosti na služby poskytované domovy, na chování či jednání zaměstnanců domovů, na spolubydlící u vedoucích zdravotně ošetřovatelských úseků, sociálních pracovnic, zástupců ředitele, ředitele domova nebo je předávat prostřednictvím schránek umístěných u vstupních vrat do budov.

Lhůta na vyřízení stížnosti je do 30 dní.
Není-li v možnostech domova stížnost vyřídit, je o tom uživatel informován a stížnost je postoupena k řešení zřizovateli domova.

 

16. 1. Ctirad

Zítra: Drahoslav

 

mapa.jpg

Návštěvnost stránek

080291