Budislav 1
392 01 Soběslav
Cílem šťastného stáří není za každou cenu přidávat léta k životu, ale život k létům

  

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY

ve znění ke dni 1.1. 2018

 

Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích

U Zimního stadionu 1952/2

370 76  České Budějovice

IČ 70890650

zastoupený hejtmankou Mgr. Ivanou Stráskou

dále jen „zřizovatel“

 

 

v y d á v á

 

tuto

 

Zřizovací listinu

 

příspěvkové organizace Domova pro seniory Budislav (dále jen organizace) 

 

schválenou usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 704/2002/ZK ze dne 17.12. 2002, ve znění

dodatku č. 1 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 93/2003/ZK ze dne 6.5. 2003, účinného od 6.5. 2003,

dodatku č. 2 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 109/2005/ZK ze dne 19.4. 2005, účinného od 19.4. 2005,

dodatku č. 3 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 219/2005/ZK ze dne 21.6. 2005, účinného od 21.6. 2005,

dodatku č. 4 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 167/2006/ZK ze dne 20.6. 2006, účinného ode dne zavedení nemovitostí do účetnictví příspěvkové organizace,

dodatku č. 5 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 163/2007/ZK ze dne 29.5. 2007, účinného ode dne zavedení nemovitostí do účetnictví příspěvkové organizace,

dodatku č. 6 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 66/2007/ZK ze dne 6.3. 2007, účinného od 6.3. 2007,

dodatku č. 7 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 436/2007/ZK ze dne 11.12. 2007, účinného od 1.1. 2008,

dodatku č. 8 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 160/2008/ZK ze dne 15.4. 2008, účinného od 15.4. 2008,

dodatku č. 9 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 299/2008/ZK ze dne 24.6. 2008, účinného od 24.6. 2008,

dodatku č. 10 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 300/2008/ZK ze dne 24.6. 2008, účinného od 24.6. 2008.

dodatku  č. 11  schváleného  usnesením  Zastupitelstva  Jihočeského kraje č. 428/2009/ZK ze dne 15.9.2009, účinného od 15.9.2009.

dodatku č. 12 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 36/2012/ZK-2 ze dne 20.12.2012, účinného od zavedení majetku do účetnictví organizace. 

dodatku č. 13 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 35/2013/ZK-3 ze dne 7.3.2013, účinného dne 7.3.2013

 

 

Článek 1

Označení zřizovatele

 

Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650, zastoupený hejtmankou Mgr. Ivanou Stráskou.

 

 

 

Článek 2

Název a sídlo organizace

 

Název organizace : Domov pro seniory Budislav

Sídlo organizace : Budislav 1, 392 01 Soběslav  

Identifikační číslo : 750 11 221

 

 

Článek 3

Hlavní účel a předmět činnosti

 

Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele.

Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů  a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.:

-               domov pro seniory dle ustanovení § 49 - organizace je zřízena pro poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami.

Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná.

Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování.

Poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům praktikantům, dobrovolníkům a krátkodobě i jiným zájemcům. 

Provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce získaných v rámci povinné péče o pozemky.

Pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních služeb s pronájmem spojených.

Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění  a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsouslužbami obecného hospodářského významu.Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory.

 

 

Článek 4

Statutární orgán organizace 

 

1.      Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace, kterého jmenuje a odvolává Rada Jihočeského kraje jako orgán kraje vykonávající zřizovatelské funkce dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zák.č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Do doby jmenování statutárního orgánu vede organizaci osoba dočasně pověřená Radou Jihočeského kraje.

2.      Ředitel plní úkoly vedoucího organizace. Ředitel je oprávněn organizaci samostatně zastupovat a jednat za ní ve všech záležitostech, které se jí týkají. Ředitel je povinen postupovat v souladu s právními předpisy a řídit se usneseními a vnitřními předpisy vydanými zřizovatelem týkající se příspěvkových organizací.

3.      Ředitel podepisuje jménem organizace tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace nebo otisku razítka se jménem organizace připojí svůj podpis. Jiná osoba je oprávněna jednat za organizaci jen na základě a v rozsahu pravomocí vyplývajících jí z vnitřního organizačního předpisu organizace nebo na základě písemného zmocnění uděleného jí ředitelem organizace. Ke svému podpisu pak připojí vyznačení svého postavení zástupce statutárního orgánu organizace.

 

 

Článek 5

 

 Svěřený majetek

 

     Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření („svěřený majetek“):

  1. nemovitý majetek v rozsahu uvedeném v příloze č. 1.A, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
  2. movitý majetek v rozsahu podle inventarizace k datu převodu státního majetku do majetku kraje uvedeném v příloze č. 1.B.

 

 

Článek 6

Vymezení práv a povinností ke svěřenému majetku

 

    Organizace je povinna nemovitý majetek, movitý majetek, finanční majetek a práva  a závazky, svěřené jí zřizovatelem k hospodaření:

-          efektivně a ekonomicky účelně spravovat,

-          pečovat o jeho ochranu a zvelebování,

-          provádět jeho inventarizaci v souladu s příslušnými právními předpisy,

-          hospodařit s ním v souladu s příslušnými právními předpisy.

Specifikace majetkových práv a povinností je upravena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.

 

 

 

Článek 7

Doplňková činnost

 

Doplňková činnost navazuje na hlavní účel činnosti organizace, pro kterou byla zřízena, zejména v zájmu lepšího využití kapacit, hmotného vybavení organizace, odbornosti zaměstnanců, a to za předpokladu, že prostředky získané doplňkovou činností využije ke zkvalitňování své hlavní činnosti. Organizace je oprávněna podat žádost o vydání živnostenského oprávnění pouze po předchozím souhlasu zřizovatele.

Doplňkovou činností nesmí dojít ke zhoršení úrovně péče poskytovaných služeb v hlavní činnosti, náklady na tuto činnost nesmí převýšit výnosy z ní plynoucí, náklady a výnosy budou v účetnictví sledovány odděleně a provozování této činnosti musí být plně v souladu s platnými předpisy o živnostenském podnikání.

Organizace nemá povolené okruhy doplňkové činnosti navazující bezprostředně na hlavní účel a předmět činnosti organizace.

 

 

Článek 8

Doba, na kterou je organizace zřizována 

 

Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

  

  

V Českých Budějovicích, dne 15.09.2009.

 

 

Mgr. Ivana Stráská v.r.

hejtmanka Jihočeského kraje

 

Úplné znění zřizovací listiny vydal dne 1. 1. 2018

Jihočeský kraj – Krajský úřad

Odbor sociálních věcí

 

..................................................................

Mgr. Pavla Doubková

vedoucí odboru sociálních věcí

 

 

Toto úplné znění zřizovací listiny má pouze administrativní funkci – nemá právní platnost.

Dodatky zřizovací listiny budou po schválení zastupitelstvem kraje zapracovány do úplného znění vždy k 1.1. následujícího roku.

Přílohy zřizovací listiny č. 1A a 1B obsahující soupisy hmotného a nehmotného majetku příspěvkové organizace nebudou elektronicky zveřejňovány, v listinné podobě jsou k nahlédnutí v příslušné příspěvkové organizaci

 

 

 

Příloha č. 2

ke zřizovací listině příspěvkové organizace

Domova pro seniory Budislav

 

Vymezení práv a povinností příspěvkové organizace ke svěřenému majetku

 

1            

1.1     Organizace hospodaří se svěřeným majetkem (dále jen „majetek”), uvedeným v přílohách č. 1A a 1B ke zřizovací listině příspěvkové organizace včetně majetku získaného vlastní činností nebo darem, tj. i s peněžními prostředky získanými vlastní činností, přijatými z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu, prostředky svých fondů, peněžními dary od fyzických a právnických osob včetně prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí, z rozpočtu Evropské unie a podle mezinárodních smluv z obdobných finančních mechanizmů.

1.2      Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele.

 

 

2           Ke svěřenému majetku má následující práva a povinnosti:

 

2.1              Využívat veškerý majetek k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena. K doplňkové činnosti je oprávněna majetek využívat pouze v případech, nenaruší-li tím svoji hlavní činnost a nepoškodí zájmy vlastníka.

2.2              Pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení majetku.

2.3              Provádět zákonné revize a kontroly majetku.

2.4              Provádět řádnou inventarizaci majetku minimálně v termínech stanovených zákonem o účetnictví a mimořádnou inventarizaci na základě požadavku a pokynů zřizovatele.

2.5              Umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá. Osobám pověřeným zřizovatelem vykonat kontrolní činnost je organizace povinna zejména umožnit nahlédnout do jejich dokladů, účetní a majetkové evidence a technických  a provozních záznamů činnosti a dalších dokumentů tak, aby mohly plnit příslušnou směrnici zřizovatele stanovující organizaci provádění kontrol.

2.6             Provádět odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.

2.7              Uzavírat smlouvy k zajištění provozu organizace v souvislosti s činnostmi uvedenými          v čl. 3 zřizovací listiny a povolenými doplňkovými činnostmi v čl. 7 zřizovací listiny podle skutečné potřeby organizace.

2.8              Vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých případech do výše 30 tis. Kč včetně, jedná-li se prokazatelně o nedobytnou pohledávku nebo jestliže náklady na vymáhání pohledávky by prokazatelně přesáhly její výtěžek.

2.9             Samostatně zadávat veřejné zakázky malého rozsahu, vybírat nejvhodnější nabídky a uzavírat příslušné smlouvy v souladu s vnitřními předpisy zřizovatele pro zadávání veřejných zakázek. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby neinvestičního   a investičního charakteru, kdy náklady na jednu akci bez DPH nedosáhnou 2 mil. Kč.

2.10         Při nakládání s majetkem jednat a samostatně zastupovat zřizovatele v právních vztazích, zastupovat zřizovatele v řízeních před soudy a orgány státní správy zejména podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, v rámci daném schválenou územně plánovací dokumentací pro území kraje a zájmy Jihočeského kraje jako vlastníka dotčených nemovitostí, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech evidence motorových vozidel, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů, zákona    č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve věci udělování souhlasu vlastníka ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

 

 

3           Práva a povinnosti organizace k nemovitému majetku:

 

3.1              Využívat majetek pro činnosti, které jsou uvedeny ve zřizovací listině. Nesmí majetek bez souhlasu zřizovatele zcizit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, ani jej vložit do majetku právnických nebo fyzických osob zřízených nebo založených za účelem podnikání.

3.2             Oznámit neprodleně zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace.

3.3              Zpracovat každoročně plán pořízení investic na daný rok, který schvaluje zřizovatel.

3.4              Zajišťovat opravy a údržbu svěřeného majetku v souladu s finančním plánem a plánem pořízení investic organizace schváleným zřizovatelem na období jednoho roku a s obecně závaznými předpisy pro zadávání zakázek, příp. dalšími pravidly schválenými zřizovatelem.

3.5             Uzavírat smlouvy o pronájmu nebytových prostor, pozemků, bytů a reklamních ploch    na dobu určitou, maximálně na dobu pěti let. Organizace je přitom povinna postupovat v souladu s předpisy zřizovatele pro nakládání s majetkem kraje.

3.6              zavírat smlouvy o pronájmu nebytových prostor, pozemků, bytů a reklamních ploch  na dobu neurčitou, s krátkodobou výpovědní dobou, maximálně tři měsíce tak, aby mohla organizace kdykoli s využitím výpovědní doby pronájem ukončit. Organizace je přitom povinna postupovat v souladu s předpisy zřizovatele pro nakládání s majetkem kraje.

 

 

 

4           Práva a povinnosti organizace k movitému majetku:

 

4.1              Zajišťovat opravy a údržbu svěřeného majetku v souladu s finančním plánem a plánem pořízení investic organizace schváleným zřizovatelem na období jednoho roku a s obecně závaznými předpisy pro zadávání zakázek, příp. dalšími pravidly schválenými zřizovatelem.

4.2              Sjednat půjčku, výpůjčku, pronájem nebo nájem movité věci pokud je to potřebné, vhodné a možné z hlediska zajištění činností, které jsou uvedeny ve zřizovací listině organizace a jsou sjednány za obvyklých podmínek.

4.3              Nabývat movitý majetek darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 100 tis. Kč v jednotlivých případech jen za předchozího písemného souhlasu zřizovatele.

4.4              Vyřazovat, likvidovat a prodávat majetek do výše zůstatkové hodnoty majetku
100 tis. Kč včetně v jednotlivých případech, bez souhlasu zřizovatele, pokud tento majetek nebude upotřebitelný v ostatních právnických osobách zřizovaných a zakládaných krajem.

 

 

 

5          Organizace se řídí dále zákonem č. 250/2000 Sb., zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a dalšími souvisejícími platnými právními úpravami a vnitřními předpisy zřizovatele.

  

 

V Českých Budějovicích, dne 15.09.2009.

 

16. 1. Ctirad

Zítra: Drahoslav

 

mapa.jpg

Návštěvnost stránek

080290