Budislav 1
392 01 Soběslav
Cílem šťastného stáří není za každou cenu přidávat léta k životu, ale život k létům

Domov pro seniory Budislav

Věříme, že stránky poskytnou základní informace jakou pomoc pro sebe nebo své blízké hledáte. Zřizovatelem domova je Jihočeský kraj. Domov pro seniory Budislav je umístěn v bývalém zámku od roku 1955. Zajímavosti z historie zámku v Budislavi.

                                                                                                       
        Jak požádat o naše služby                        Zřizovací listina            

 

 

 

 

 

 

 

Vážení a milí spoluobčané

 

           Právě si prohlížíte webové stránky našeho Domova. Pokud tak činíte ze zvědavosti, doufám, že Vás stránky zaujmou a příjemně překvapí. Ale pro Ty z Vás, kterým záleží na budoucnosti svých rodičů či příbuzných a hodláte učinit závažné rozhodnutí pro jejich další spokojené žití, jsou určena moje následující slova.

 

              Domov pro seniory Budislav / dále jen Domov / je  příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích. Domov vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.     

 

           Od 1.2.2015 poskytuje Domov pro seniory Budislav na pracovišti Budislav veškeré služby v plném rozshahu. Pracoviště v Tučapech od tohoto data přestalo tyto služby poskytovat . 

 

 

               Domov  při své činnosti respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Všichni zaměstnanci jsou povinni se řídit platnými předpisy a dodržováním etického kodexu zaměstnanců Domova.

          Domov Budislav má kapacitu od 1.1.2013 56 lůžek.

 

           Pozor :  od 1.1. 2017 v rámci zkvalitnění péče o naše uživatele, snižujeme kapacitu Domova na 45 lůžek.  

 

  a) základní poslání             

         Základním posláním Domova je poskytovat péči především osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné uspokojení svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami.

         Domov je zřízen pro poskytování pobytových služeb osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jsou posouzeny jako osoby plně invalidní. Do zařízení  nemohou však být přijati občané, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení, uživatelé návykových látek / závislost na alkohol, drogy, apod./ Dále osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

        Domov poskytuje základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů dle § 35, dále poskytuje služby sociální péče dle § 38, konkrétně definované v § 49 zákona č. 108/2006 Sb.. Domov je také povinen zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 téhož zákona. 

 

 Budislav

 

b 1) zdravotní, ošetřovatelská a sociální péče

       Domov zajišťuje uživatelům na základě písemné smlouvy dohodnuté potřebné sociální služby.

       Zdravotní péče je zajištěna prostřednictvím smluvního praktického lékaře ZP, který dochází do zařízení pravidelně 2x týdně ve stanovenou dobu, dále provádí návštěvy dle potřeby,  lékaře psychiatra (smluvního  lékaře ZP) docházejícího  na zařízení pravidelně 1x měsíčně. Další odborná vyšetření /včetně stomatologa/ je prováděno dle potřeb jednotlivých uživatelů na doporučení praktické lékařky. Uživatelé domova jsou vhodným způsobem informování o těchto lékařských návštěvách (písemně, nástěnky apod.).

        Ošetřovatelská péče je zajištěna zaměstnanci Domova (zdravotnický personál), kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání po dobu 24 hodin  denně.

Rehabilitační péče je zajištěna prostřednictvím zdravotnických zařízení nebo externími odbornými pracovníky.

        Sociální péče je zajištěna:

                               -  pracovníky v sociálních službách  s odbornou způsobilostí vykonávající:

a) přímou obslužnou péči, pomoc při osobní hygieně a  oblékání, uspokojování psychosomatických potřeb  po dobu 24 hodin denně, podílí se na vytváření základních a společenských kontaktů, dodržují vnitřní předpisy zejména provozní řád zdravotnického provozu;

b) základní výchovnou nepedagogickou činností, např. provádění volno časových aktivit ve formě výtvarné, hudební a pohybové aktivity, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti.                                        

-         sociálním pracovníkem, který vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů a sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální činnosti.

 

c 1) ostatní služby

-         stravování; Strava se připravuje ve vlastním stravovacím provozu zaměstnanci domova v souladu se zásadami zdravé výživy a hygienických předpisů. Na základě doporučení lékaře a na požádání je uživateli poskytnuta dieta šetřící, diabetická. Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 3 hlavních jídel snídaně, oběd, večeře a jedna odpolední svačina denně. Strava je podávána  podle týdně sestaveného stravovacího lístku. Uživatelé domova jsou vhodným způsobem informování o podávaní stravy  a mohou se vyjadřovat ke kvalitě, složení a způsobu podávání jídla. Podněty mohou předávat přímo řediteli Domova pro seniory nebo prostřednictvím schránky na připomínky a podněty;

-         ubytování; Domov disponuje dvoulůžkovými a více lůžkovými pokoji o celkové kapacitě 45 lůžek. Sociální zařízení  jsou umístěna  na chodbách. K dispozici jsou koupelny vybavené hydromasážními vanami, polohově a výškově nastavitelnými s příslušnými doplňky. Všechny pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem  organizace. Úklid ubytovacích prostor je denně prováděn zaměstnanci domova dle platných hygienických předpisů;

-         praní prádla; Domov je vybaven moderní prádelnou, která splňuje náročné provozní podmínky schválené orgánem ochrany veřejného zdraví. Provoz zajišťují  zaměstnanci Domova zcela v souladu s potřebami uživatelů. 

 

 

     Uživateli Domova pro seniory je umožněno obvyklým způsobem užívat společně s ostatními  v domově také:

-         bezbariérové WC

-         bezbariérový sprchový kout

-         koupelnu s masážní vanou (za přítomnosti ošetřujícího personálu)

-         zimní zahradu

-         společenskou místnost s televizí

-         park

-         nádvoří, altán

-         jídelny

-         voliéru s exotickým ptactvem

 

       Realizace veškerých služeb je poskytována na základě písemné smlouvy se zájemcem o služby, které Domov pro seniory Budislav poskytuje podle sazebníku. Sazebník je k nahlédnutí na webových stránkách v rubrice naše služby, případné informace podá sociální pracovnice na telefonním čísle 381 594 710.  Před přijetím do Domova je uživateli společně s příbuznými podána souhrnná informace o chodu a činnosti Domova. 

19. 2. Patrik

Zítra: Oldřich

 

mapa.jpg

Návštěvnost stránek

081919